Καταστατικό ΓΣΠ

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1ο 

α) Η επωνυμία του Συλλόγου είναι Γυμναστικός Σύλλογος “ T α Παγκύπρια ” Γ.Σ.Π. και η έδρα του η Λευκωσία.

β) Σκοπός του Γυμναστικού Συλλόγου “ Τα Παγκύπρια ” Γ.Σ.Π., που ιδρύθηκε το 1894 με έδρα τη Λευκωσία, είναι η διάδοση της Γυμναστικής, η ενίσχυση του αθλητικού πνεύματος και η Ελληνοπρεπής διάπλαση των μελών του και γενικά της Ελληνικής νεότητας της Νήσου με όλα τα μέσα, τα οποία μπορούν να συντελέσουν στην προαγωγή και επίτευξη του σκοπού αυτού.

 

   ΜΕΛΗ
Άρθρο 2ο  Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε : Τακτικά, Επίτιμα, Ισόβια, Αρωγά και Αθλητικά.
   
Άρθρο 3ο Τακτικά μέλη είναι μόνο Έλληνες , που πληρώνουν ετήσια συνδρομή στο ταμείο του Συλλόγου. Τακτικά μέλη δύνανται να γίνουν δεκτοί , ύστερα από ενυπόγραφη αίτησή τους που προσυπογράφεται από δύο μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου , όλοι οι Έλληνες το γένος ή την υπηκοότητα , που έχουν σχέση και επιδιώκουν την προώθηση του κλασικού αθλητισμού. Το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτική του συνεδρία αποφαίνεται με πλειοψηφία των παρόντων μελών του για την αποδοχή ή μη των αιτούντων.
   
Άρθρο 4ο Από τα τακτικά μέλη, διορίζονται στο Διοικητικό Συμβούλιο αντεπιστέλλοντα μέλη, άτομα με εξαιρετική προσφορά στον κλασικό αθλητισμό και το Σύλλογο, έχουν δε όλα τα δικαιώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός του δικαιώματος ψήφου. Ο αριθμός τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα και η θητεία τους λήγει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.
   
Άρθρο 5ο  Επίτιμα μέλη είναι, τα προτεινόμενα από το Διοικητικό Συμβούλιο στη Γενική Συνέλευση, πρόσωπα που έχουν προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στην κοινωνία και τον αθλητισμό.
   
Άρθρο 6ο Ισόβια μέλη είναι, τα προτεινόμενα από το Διοικητικό Συμβούλιο στη Γενική Συνέλευση, πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαίρετες υπηρεσίες στο Σύλλογο. Τόσο τα επίτιμα όσο και τα ισόβια μέλη δεν υπέχουν τις υποχρεώσεις των τακτικών μελών, ως προς την καταβολή συνδρομής, και δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι.
   
Άρθρο 7ο Αρωγά μέλη γίνονται δεκτά από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρόσωπα που δεν ανήκουν στην ελληνική κοινότητα, δυνάμενα να συντελέσουν οπωσδήποτε στην ευόδωση των σκοπών του Συλλόγου. Τα αρωγά μέλη υπέχουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των τακτικών μελών, εκτός του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
   
Άρθρο 8ο Αθλητικά μέλη γίνονται δεκτοί από το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του Εφόρου Αθλητισμού Στίβου & Σταδίου ή των προπονητών του Συλλόγου, φίλαθλοι νέοι αμφοτέρων των φύλων, κατόπιν έγγραφης αίτησής τους. Τα αθλητικά μέλη έχουν όλα τα δικαιώματα των τακτικών μελών εκτός του εκλέγεσθαι. Το δικαίωμα του εκλέγειν το αποκτούν τα αθλητικά μέλη που έχουν συμπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας τους και βαθμολογήθηκαν σε Παγκύπρια Πρωταθλήματα Ανδρών – Γυναικών σ' ένα από τα τελευταία δύο χρόνια, που προηγούνται της ψηφοφορίας. Τα αθλητικά μέλη δεν υπέχουν υποχρέωση συνδρομής και δικαιώματος εγγραφής.
   
Άρθρο 9ο Η συνδρομή των τακτικών και αρωγών μελών ορίζεται σε Λ.Κ. 36,00 ετήσια. Το δικαίωμα εγγραφής ορίζεται σε Λ.Κ. 5,00. Το ύψος της συνδρομής επαφίεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο δύναται να το αυξάνει ανά τετραετία, σε ποσοστό όμως, που δε θα υπερβαίνει το 50%.
   
Άρθρο 10ο H είσπραξη των συνδρομών δύναται να διενεργείται από εισπράκτορα που διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την υποβολή από τον Ταμία του καταλόγου εκείνων που καθυστερούν τις συνδρομές τους περισσότερο από ένα χρόνο, αποστέλλει σ' αυτούς γραπτή προειδοποίηση. Μετά παρέλευση τριάντα ημερών από την προειδοποίηση, το Διοικητικό Συμβούλιο , αφού κρίνει για τους λόγους της καθυστέρησης, αποφασίζει για τη διαγραφή ή μη τούτων. Μέλος που διαγράφηκε για καθυστέρηση συνδρομών μπορεί να ανακτήσει τα δικαιώματά του, αν καταβάλει, μέσα σ' ένα χρόνο από τη διαγραφή του , τις καθυστερημένες συνδρομές.
   
Άρθρο 11ο Μέλος , του οποίου οι τρόποι ή οι πράξεις στο Εντευκτήριο ή το Στάδιο, κατά τις εκδηλώσεις του Συλλόγου και η διαγωγή του στην κοινωνία ή η συμπεριφορά έναντι του Συλλόγου και των διοικούντων του, στην εξάσκηση των καθηκόντων τους, ήθελε κριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, με μυστική ψηφοφορία, ασυμβίβαστη προς την αξιοπρέπεια ή επιζήμια προς τα συμφέροντα και την κανονική επιτέλεση του έργου του, μπορεί ή να αποκλειστεί προσωρινά από του να συχνάζει στο Εντευκτήριο και το Στάδιο , κατά τις εκδηλώσεις του Συλλόγου, ή να διαγραφεί. Η απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου για διαγραφή μέλους από το Μητρώο θα κοινοποιείται γραπτώς προς το διαγραφόμενο μέλος εντός δεκαπέντε ημερών. Το διαγραφόμενο μέλος θα δικαιούται, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία της κοινοποίησης της απόφασης , να εφεσιβάλει την απόφαση προς τη Γενική Συνέλευση, την οποία οφείλει το Διοικητικό Συμβούλιο να καλέσει γι' αυτό το σκοπό εντός ενός μηνός. Για τη διαγραφή χρειάζεται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία με πλειοψηφία των τριών τετάρτων τουλάχιστο από τα παρόντα στη συνεδρία μέλη του, κατά την οποία να παρίστανται τουλάχιστο δώδεκα απ' αυτά. Η πρόταση για διαγραφή πρέπει να αναφέρεται εκ των προτέρων στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα ονόματα των μελών που διαγράφονται μ' αυτό τον τρόπο, αναγράφονται σε ειδική στήλη του Μητρώου των μελών του Συλλόγου. Η διαγραφή αθλητικού μέλους ανακοινώνεται με το σχετικό δικαιολογητικό στις αθλητικές Αρχές.
   
Άρθρο 12ο Κάθε μέλος που διαγράφηκε σύμφωνα με το 11 ο άρθρο του παρόντος Καταστατικού μπορεί να ζητήσει ύστερα από γραπτή αίτησή του, μετά παρέλευση ενός χρόνου από τη διαγραφή του, αναθεώρηση της απόφασης, η οποία μπορεί να γίνει δεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο, με μυστική ψηφοφορία των τριών τετάρτων τουλάχιστο από τα παρόντα στη συνεδρία μέλη του, κατά την οποία να παρίστανται τουλάχιστο δώδεκα απ' αυτά.
   
Άρθρο 13ο Τα τακτικά μέλη έχουν την υποχρέωση:
 • είναι πάντοτε εντάξει με το ταμείο του Συλλόγου ,
 • να παρίστανται στις Τακτικές και Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις,
 • να συμμορφώνονται στις διατάξεις του Καταστατικού, του Εσωτερικού Κανονισμού καθώς και των ειδικών κανονισμών,
 • να σέβονται και να εκτελούν τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών, και
 • να αποδέχονται και εκπληρώνουν πρόθυμα κάθε εργασία που ανατίθεται σ' αυτά από τις Γενικές Συνελεύσεις και το Διοικητικό Συμβούλιο, την οποία μπορούν να απαλλαγούν για αιτίες που θα κριθούν εύλογες από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Έχουν το δικαίωμα:

 • να εκλέγουν και να εκλέγονται αλλά μόνο μετά παρέλευση τριών μηνών από την εγγραφή τους. Αυτού του δικαιώματος εξαιρούνται εκείνοι που δεν έχουν συμπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικία τους,
 • ελεύθερης εισόδου στο Εντευκτήριο του Συλλόγου, συμμορφούμενα στις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού και τις εκάστοτε σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου,
 • συμμετοχής στις διάφορες Επιτροπές που συστήνει το Διοικητικό Συμβούλιο, και
 • μειωμένης ή δωρεάν εισόδου ή ιδιαίτερης θέσης στις αθλητικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται από το Σύλλογο.
  ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Άρθρο 14ο Ο Σύλλογος διοικείται από 17μελές Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο Διοίκησης, Αντιπρόεδρο Οικονομικών, Γενικό Γραμματέα , Ταμία ,Έφορο Αθλητισμού Στίβου & Σταδίου και έντεκα Συμβούλους. Τα τρία από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποδεικνύει αριστίνδην, από το Μητρώο των μελών του Συλλόγου, κάθε διετία, ή στο μεταξύ παραιτούμενα ή αποθνήσκοντα ή καθιστάμενα ανίκανα, ο κατά καιρό Αρχιεπίσκοπoς ή ο Τοποτηρητής, ως καταπιστευματοδόχος του Σταδίου. Η εκλογή των υπολοίπων δεκατεσσάρων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διενεργείται κάθε διετία, με μυστική ψηφοφορία κατά την Εκλογική Γενική Συνέλευση, που συνέρχεται σύμφωνα με τα άρθρα 32, 40 και 41 του παρόντος Καταστατικού.
   
Άρθρο 15ο Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί το Σύλλογο σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού και εκτελεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων. Επεξεργάζεται και εισηγείται στις Γενικές Συνελεύσεις κάθε τροποποίηση των κειμένων θεσπισμάτων. Διορίζει και παύει τους υπαλλήλους του Συλλόγου.
   
Άρθρο 16ο Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά μεν μια φορά το μήνα, έκτακτα δε όταν κληθεί από τον Πρόεδρο ή ζητηθεί τούτο γραπτώς από τρία τουλάχιστο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε υποχρεούται ο Πρόεδρος να καλέσει το Συμβούλιο σε συνεδρία μέσα σε έξι μέρες.
   
Άρθρο 17ο Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται σε απαρτία όταν είναι παρόντα εννιά τουλάχιστο από τα μέλη του. Όλες οι αποφάσεις του λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από τα άρθρα 11 και 12, εγγράφονται στο Βιβλίο Πρακτικών των συνεδριάσεων το οποίο τηρείται για το σκοπό τούτο και εγκρίνονται από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από ανάγνωση αυτών, στην επόμενη συνεδρίαση.
   
Άρθρο 18ο Ιδιαίτεροι Κανονισμοί, που εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο , κανονίζουν λεπτομερώς τη λειτουργία των διαφόρων Επιτροπών. Οι ιδιαίτεροι αυτοί κανονισμοί αποτελούν μέρος του Εσωτερικού Κανονισμού, ο οποίος εκπονείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και προσδιορίζει και τα καθήκοντα των προπονητών.
   
Άρθρο 19ο O Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο, δικαστικώς και εξωδίκως και σ' όλες τις σχέσεις του και ενώπιον κάθε Αρχής. Προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, κηρύσσει την έναρξη και λήξη των εργασιών αυτών, διευθύνει τις συζητήσεις, δίδει το λόγο στους αιτούντες, αφαιρεί δε αυτόν από τους παρεκτρεπόμενους , θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία ορίζοντας τη διατύπωση της σχετικής πρότασης. Δικαιούται να λαμβάνει μέρος στις συνεδρίες όλων γενικά των Επιτροπών, έχοντας την εποπτεία όλης γενικά της λειτουργίας του Συλλόγου, και υπογράφει, προσυπογράφοντος και του Γενικού Γραμματέα, κάθε συμβόλαιο του Συλλόγου προς τρίτους, την αλληλογραφία, τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων και γενικά κάθε έγγραφο που αφορά τη λειτουργία του Συλλόγου. Υπογράφει, προσυπογράφοντος και του Ταμία , τα εντάλματα πληρωμής. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος θα έχει τη νικώσα ψήφο.
   
Άρθρο 20ο Ο Αντιπρόεδρος Διοίκησης αντικαθιστά τον Πρόεδρο, κωλυόμενο ή απόντα, και τον αναπληρώνει σ' όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Ο Αντιπρόεδρος Διοίκησης εποπτεύει για την εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
   
Άρθρο 21ο Ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών αντικαθιστά τον Αντιπρόεδρο Διοίκησης, κωλυόμενο ή απόντα, και τον αναπληρώνει σ' όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Ο Αντιπρόεδρος Οικονομικών εποπτεύει όλων των οικονομικών θεμάτων του Συλλόγου. Τον Αντιπρόεδρο Οικονομικών, κωλυόμενο ή απόντα ,αναπληρώνει ο Γενικός Γραμματέας.
   
Άρθρο 22ο Ο Γενικός Γραμματέας παραλαμβάνει τα προς το Σύλλογο αποστελλόμενα έγγραφα, εκτελεί όλη την αλληλογραφία του Συλλόγου την οποία προσυπογράφει, έχει δε στην κατοχή του τα βιβλία, τα έγγραφα και τη σφραγίδα του Συλλόγου. Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, τα οποία προσυπογράφει με τον Πρόεδρο. Συγκαλεί, ύστερα από εντολή του Προέδρου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνεδρία και τα μέλη του Συλλόγου σε Γενική Συνέλευση. Κρατεί ειδικό βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων και το Μητρώο των μελών του Συλλόγου. Αποστέλλει στον Ταμία κατάλογο των μελών που έγιναν δεκτά, μετά την έγκριση των αιτήσεών τους. Το Γενικό Γραμματέα κωλυόμενο αναπληρώνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται απ' αυτό.
   
Άρθρο 23ο Ο Ταμίας κρατεί διπλογραφικά βιβλία του Συλλόγου, βιβλίο διπλοτύπων αποδείξεων εισπράξεων, τα δελτία εισπράξεων των συνδρομών και τα εισιτήρια των αγώνων και εκδηλώσεων, τα οποία παραδίδονται σ' αυτόν από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ειδικά εξουσιοδοτημένα για το σκοπό αυτό. Εκτελεί, έναντι απόδειξης, τις πληρωμές, με βάση τις εντολές του Διοικητικού Συμβουλίου. Στο τέλος κάθε τριμηνίας υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο με τον Πρόεδρο κατάσταση στην οποία εμφαίνονται τα έσοδα και τα έξοδα του Συλλόγου, ακόμη δε κατά το τελευταίο δεκαήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου, τον Ισολογισμό της διαχείρισης του χρόνου που λήγει, κατάλληλα εξελεγμένο από τους ελεγκτές. Οφείλει, σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος Καταστατικού, να υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο κατάλογο όσων καθυστερούν συνδρομές περισσότερο από ένα χρόνο. Οι αναλήψεις των καταθέσεων που είναι στην Τράπεζα γίνονται με απόδειξη που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Ταμία ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Όταν κωλύεται ο Ταμίας, αναπληρώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο από τα μέλη του.
   
Άρθρο 24ο Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να εκλέγει είτε από τα μέλη του είτε μη Ειδικό Γραμματέα και Ειδικό Ταμία.
   
Άρθρο 25ο Ο Έφορος Αθλητισμού Στίβου & Σταδίου, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Εφορείας, της οποίας προΐσταται, επιμελείται της λειτουργίας του Tμήματός του σ' όλες τις λεπτομέρειές του, εισηγούμενος στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε μέτρο, το οποίο κρίνεται πρόσφορο. Προεδρεύει της Εφορείας του Τμήματός του (εκτός αν παρίσταται ο Πρόεδρος), φροντίζει δε για την ακριβή τήρηση και υπογραφή από τα μέλη της Εφορείας του των πρακτικών των συνεδριάσεων. Υποβάλλει δε τα πρακτικά στην αμέσως επόμενη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου. Τον Έφορο Αθλητισμού Στίβου & Σταδίου κωλυόμενο αναπληρώνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται απ' αυτό (από την Εφορεία).
   
Άρθρο 26ο Ο Έφορος Αθλητισμού Στίβου & Σταδίου τηρεί βιβλία στα οποία αναγράφονται ο αριθμός, το είδος και η κατάσταση των οργάνων και του υλικού, που υπάρχουν στο Στάδιο και τα παραρτήματά του. Φροντίζει για τις επισκευές του Σταδίου και των οργάνων και την προμήθεια των διαφόρων χρειωδών. Στην αρχή κάθε οικονομικού έτους ελέγχει τα όργανα και το υλικό που υπάρχουν στην αποθήκη, τα οποία παραδίδονται απ' αυτόν με πρωτόκολλο εις διπλούν, στον Επιστάτη του Σταδίου, τα οποία φυλάσσονται με δική του ευθύνη. Ο Έφορος Αθλητισμού Στίβου & Σταδίου έχει την εποπτεία όλου γενικά του προσωπικού του Σταδίου και αναφέρει στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε παράβαση στην εκτέλεση των καθηκόντων του. Υποβάλλει κάθε εξάμηνο στο Διοικητικό Συμβούλιο λεπτομερή κατάσταση του υλικού που υπάρχει στο Στάδιο, η οποία εμφαίνει την κατάσταση στην οποία αυτό βρίσκεται.
   
Άρθρο 27ο Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει, χωρίς δικαιολογημένη αιτία για τρεις συνεχείς συνεδρίες, παύει από του να είναι μέλος του Συμβουλίου, κατόπιν αποφάσεως τούτου.
   
Άρθρο 28ο Αν για οποιοδήποτε λόγο χηρεύσει κάποια θέση του Διοικητικού Συμβουλίου από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 14, το Συμβούλιο προβαίνει, κατά την επόμενη συνεδρία του , στην εκλογή νέου Συμβούλου ο οποίος θα παραμείνει στο Συμβούλιο για το υπόλοιπο του χρόνου της θητείας του μέλους στη θέση του οποίου έχει εκλεγεί. Αν, όμως, χηρεύσουν ταυτόχρονα και ομαδικά έξι ή και περισσότερες θέσεις, τότε καλείται υποχρεωτικά από τους εναπομείναντες Συμβούλους, μέσα σ' ένα μήνα, Έκτακτη Γενική Συνέλευση για πλήρωση των κενών θέσεων μέχρι τη λήξη της διετίας για την οποία είχε εκλεγεί το Συμβούλιο.
   
  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 Άρθρο 29ο Συνίσταται Εκτελεστική Επιτροπή αποτελούμενη από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο Διοίκησης, Αντιπρόεδρο Οικονομικών, Γενικό Γραμματέα, Ταμία, Έφορο Αθλητισμού Στίβου & Σταδίου και τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή / και το Γενικό Γραμματέα και στις πιο κάτω ειδικές περιπτώσεις,
 • Από τον Αντιπρόεδρο Διοίκησης, για θέματα διοίκησης γενικά, με βασικές αρμοδιότητες τον προγραμματισμό του έτους, το προσωπικό, αποφάσεις γενικής πολιτικής κ.λ.π.,
 • Από τον Αντιπρόεδρο Οικονομικών, για θέματα οικονομικών στα οποία περιλαμβάνονται οι προσφορές, οι αγορές, οι οικονομικές διαχειρίσεις, κ.λ.π., και
 • Από τον Έφορο Αθλητισμού Στίβου & Σταδίου , για θέματα αθλητισμού, Σταδίου και υλικού.

Οι αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής υπόκεινται στην έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος ή ο αντικαταστάτης αυτού προεδρεύει της Εκτελεστικής Επιτροπής.

   
 Άρθρο 30ο Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκχωρήσει μέρος των εξουσιών του στην Εκτελεστική Επιτροπή. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να συστήνει Επιτροπές και να εκχωρεί σ' αυτές συγκεκριμένα καθήκοντα και αρμοδιότητες. Οι αποφάσεις των εν λόγω Επιτροπών θα υπόκεινται πάντοτε στην έγκρισή του.
   
  ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
Άρθρο 31ο Κάθε χρόνο, και κατά το δεύτερο δεκαήμερο του μηνός Οκτωβρίου , τα μέλη συγκαλούνται από τον Πρόεδρο σε Τακτική Γενική Συνέλευση όπως:
 • επικυρώσουν τα πρακτικά της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης,
 • ακούσουν τη λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα του χρόνου που έληξε και το πόρισμα των ελεγκτών,
 • υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους πάνω στη λογοδοσία και συζητήσουν πάνω σ' αυτές , και
 • διορίσουν τους εγκεκριμένους ελεγκτές του Συλλόγου
   
Άρθρο 32ο Κατά διετία, αμέσως μετά τη λήξη της Γενικής Συνέλευσης, που προνοείται από το άρθρο 31 , πραγματοποιείται Τακτική Εκλογική Συνέλευση, για αρχαιρεσίες. Η Εκλογική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, μισή ώρα μετά τη λήξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης. Η πρώτη Συνέλευση με βάση το άρθρο τούτο θα γίνει τον Οκτώβριο του 2004.
   
Άρθρο 33ο Οι Ελεγκτές, εκτός του κανονικού ελέγχου, στον οποίο θα προβαίνουν κατά τη λήξη κάθε οικονομικού έτους, θα δικαιούνται να προβαίνουν και σε πλήρη διαχειριστικό έλεγχο κατά τη διάρκεια του χρόνου. Επίσης θα δικαιούνται να προβαίνουν σε επί τόπου έλεγχο στα ταμεία κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε αγώνα και εκδήλωσης, αφού προηγουμένως γνωστοποιήσουν την πρόθεσή τους, να ενεργήσουν τέτοιο έλεγχο, στον Πρόεδρο ή το Γενικό Γραμματέα και στην απουσία τους , σε οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που παρευρίσκεται στο Στάδιο. Οι ελεγκτές θα υποβάλλουν στο Διοικητικό Συμβούλιο γραπτή έκθεση του πορίσματος του ελέγχου που διενεργήθηκε.
   
Άρθρο 34ο Τα μέλη συγκαλούνται από τον Πρόεδρο σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, όταν ο ίδιος ή το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο αναγκαίο για όφελος ζωτικών συμφερόντων του Συλλόγου. Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί επίσης, όταν ζητήσουν τούτο εγγράφως από τον Πρόεδρο το ένα πέμπτο των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Στην εν λόγω αίτηση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο ζητείται η σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μέσα σε οκτώ μέρες από την παραλαβή της αίτησης.
   
Άρθρο 35ο H αγγελία πρέπει να δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστο ημερήσιες εφημερίδες, για μεν τις Τακτικές και Εκλογικές Συνελεύσεις δέκα τουλάχιστο μέρες νωρίτερα, για δε τις Έκτακτες τρείς.
   
Άρθρο 36ο Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λογίζονται έγκυροι, όταν λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα και έχουν δικαίωμα ψήφου, είτε με φανερή είτε με μυστική ψηφοφορία, όταν ζητηθεί από το ένα πέμπτο των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος θα έχει τη νικώσα ψήφο. Κάθε προσωπικό ζήτημα λύεται με μυστική ψηφοφορία.
   
Άρθρο 37ο Οι Τακτικές και Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις θεωρούνται σε απαρτία, όταν παρίστανται το ήμισυ πλέον ενός των τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση αναβάλλεται για μισή ώρα, οπότε θεωρείται σε απαρτία οσαδήποτε των μελών και αν είναι παρόντα
   
Άρθρο 38ο Κάθε Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μπορεί να συνεχίζει ή αναβάλλει τις εργασίες της με απλή απόφασή της γι' άλλη ή άλλες ημερομηνίες που να μην απέχουν η μια από την άλλη περισσότερο από δέκα καθαρές μέρες.
   
Άρθρο 39ο Των Γενικών Συνελεύσεων προΐσταται ο ειδικά εκλεγόμενος απ' αυτή από τα παρόντα μέλη.
   
Άρθρο 40ο Οι καθυστερούντες τη συνδρομή της προηγούμενης κάθε Γενικής Συνέλευσης τριμηνίας δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Όταν αρχίσει η Γενική Συνέλευση κανένας δεν μπορεί πια να ζητήσει τη διακανόνιση των καθυστερουμένων για να αποκτήσει δικαίωμα ψήφου
   
Άρθρο 41ο Η εκλογή των δεκατεσσάρων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται για μια διετία από την Τακτική Εκλογική Συνέλευση, που πραγματοποιείται σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 32. Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία, κατά την οποία ψηφίζουν όχι μόνο τα μέλη εκείνα τα οποία ήταν αρχικά παρόντα κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης, αλλά και κάθε άλλο μέλος το οποίο δικαιούται ψήφου που προσέρχεται αργότερα, μέσα όμως στο χρονικό διάστημα που καθορίζεται από το Καταστατικό για την εκλογή. Για το σκοπό της διεξαγωγής της εκλογής θα υποβάλλονται γραπτώς υποψηφιότητες οι οποίες θα υπογράφονται από τον προτεινόμενο υποψήφιο και θα υποστηρίζονται από δύο τακτικά μέλη του Συλλόγου. Νοείται ότι καμιά υποψηφιότητα θα είναι έγκυρη, εκτός αν ο υποψήφιος που προτείνεται όσο και αυτοί που τον προτείνουν έχουν δικαίωμα ψήφου. Οι αιτήσεις θα παραδίδονται πέντε μέρες πριν από την ημερομηνία της εκλογής, προς το Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου ή προς τον από το Διοικητικό Συμβούλιο εκάστοτε οριζόμενο αναπληρωτή του , έναντι αποδείξεως παραλαβής. Μετά τη λήξη της υποβολής των υποψηφιοτήτων το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ή , σε περίπτωση μη απαρτίας, ο Πρόεδρος με το Γενικό Γραμματέα ή οι αναπληρωτές τους ανακηρύσσουν τους υποψηφίους, τα ονόματα των οποίων θα αναρτώνται στον πίνακα του Γραφείου του Συλλόγου και θα δημοσιεύονται σε δύο τουλάχιστο ημερήσιες εφημερίδες, δύο τουλάχιστο μέρες πριν από την εκλογή. Η εκλογή θα διεξάγεται αμέσως μετά τη λήξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης μέχρι της 11.00 μ.μ. και αν κατά τη λήξη της 11.00 μ.μ. ώρας υπάρχουν παρόντες ψηφοφόροι, αυτοί θα δικαιούνται να ψηφίσουν , αποκλειομένου οποιουδήποτε άλλου που προσέρχεται αργότερα. Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση αυτή θα εκλέγει από τα μέλη της, για σκοπούς των αρχαιρεσιών, εξαμελή Εφορευτική Επιτροπή, η οποία θα τελεί υπό την προεδρία του Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης. Παρόντες στην αίθουσα της ψηφοφορίας θα δικαιούνται να είναι μόνο τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής με τον Πρόεδρο και οι υποψήφιοι ή οι αντιπρόσωποί τους. Καθ' όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής θα έχουν τη γενική εποπτεία, προς το σκοπό να εξασφαλισθεί ομαλή και ανεπηρέαστη διεξαγωγή της εκλογής. Η εκλογή γίνεται με τη χρησιμοποίηση κοινού ψηφοδελτίου στο οποίο αναγράφονται τα ονόματα όλων των υποψηφίων κατ' αλφαβητική σειρά επωνύμου, από δε τους υποψήφιους τούτους κάθε εκλογέας δικαιούται να ψηφίσει δεκατέσσερις σημειώνοντας σταυρό προτίμησης (σημείο ¨ Χ ¨ ή ¨+ ¨ ή ¨ ? ¨) μέσα στο τετραγωνάκι, που είναι απέναντι από το όνομα του κάθε υποψήφιου. Το ψηφοδέλτιο θα είναι άκυρο, αν ο εκλογέας ψηφίσει περισσότερους των δεκατεσσάρων και λιγότερους των οκτώ.
   
Άρθρο 42ο Η παράδοση της ετήσιας διαχείρισης από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο στο νέο, γίνεται το αργότερο εντός οκτώ ημερών μετά τις εκλογές σε κοινή συνεδρία που συγκαλείται από τον τέως ή το νέο Πρόεδρο, υπογραφομένου σχετικού πρακτικού από όλους τους παρόντες.
   
Άρθρο 43ο   Τα νέο Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται το αργότερο εντός πέντε ημερών από τις εκλογές και καταρτίζεται σε σώμα.
   
Άρθρο 44ο  Η οικονομική διαχείριση αρχίζει την 1 η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31 η Αυγούστου κάθε έτους.
   
  ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 45ο Το Στάδιο του Συλλόγου έχει εγγραφεί στο όνομα της Α.Μ. του Αρχιεπισκόπου Κύπρου στις 8 Μαΐου 1951 θα ονομάζεται δε “ Στάδιο Γ.Σ.Π. Ευγενίας και Αντωνίου Θεοδότου” προς τιμή των ευεργετών και θα παραμείνει για πάντα αναπαλλοτρίωτο και ελεύθερο από κάθε χρέος και κάθε επιβάρυνση από οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε σκοπό.
   
Άρθρο 46ο Ο Σύλλογος δε φέρει καμιά ευθύνη αποζημίωσης για δυστύχημα που επέρχεται σε αθλητή κατά τη διάρκεια προπόνησης ή αγώνων.
   
Άρθρο 47ο  Κάθε παράπονο υποβάλλεται από τα μέλη γραπτώς στο Διοικητικό Συμβούλιο
   
Άρθρο 48ο Απαγορεύεται σε έμμισθο υπάλληλο ή προπονητή του Συλλόγου να υποβάλει υποψηφιότητα για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός αν παραιτηθεί από τη θέση του δύο χρόνια προηγουμένως.
   
Άρθρο 49ο Ο Σύλλογος έχει αθλητική στολή που αποτελείται από άσπρη φανέλα με το σήμα του Γ.Σ.Π. και βαθύ γαλάζιο παντελονάκι.
   
Άρθρο 50ο   Ο Γ.Σ.Π. έχει σφραγίδα κυκλική η οποία στην περιφέρειά της αναγράφει τις λέξεις “ Γυμναστικός Σύλλογος Παγκύπρια ”, στο μέσο δε το Δισκοβόλο του Μύρωνα και κάτω απ' αυτόν το έτος της ιδρύσεως 1894
   
Άρθρο 51ο  Πόροι του Συλλόγου θεωρούνται άπαντα τα νόμιμα έσοδα
   
Άρθρο 52ο Το εκάστοτε εκλεγόμενο νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα αναλαμβάνει όλες τις τυχόν υποχρεώσεις του Γ.Σ.Π., του παλαιού Συμβουλίου απαλλασσομένου οποιασδήποτε ευθύνης. Νοείται, ότι τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα αναλαμβάνουν καθήκοντα μόνο, αφού αναλάβουν στο όνομά τους τις ευθύνες των απερχόμενων Συμβούλων και τους απαλλάξουν από κάθε ευθύνη
   
 Άρθρο 53ο Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό λύεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο, υποβάλλεται δε για οριστική έγκριση στην αμέσως επόμενη Έκτακτη ή Τακτική Γενική Συνέλευση, και η απόφαση πάνω σ' αυτό αφού εγγραφεί στα πρακτικά, ισχύει όσο και το παρόν Καταστατικό.
   
Άρθρο 54ο  Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί τις εξουσίες δανεισμού του Συλλόγου.
   
Άρθρο 55ο  Ο Σύλλογος διαλύεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου. Αν ο Γυμναστικός Σύλλογος “ Τα Παγκύπρια ” διαλυθεί, ολόκληρη η περιουσία του θα περιέρχεται στον κατά καιρό Αρχιεπίσκοπο ή Τοποτηρητή ως περιουσία των Ελλήνων Ορθοδόξων Χριστιανών κατοίκων της πόλεως Λευκωσίας, ο οποίος Αρχιεπίσκοπος ή Τοποτηρητής θα δικαιούται να τη διαθέτει σε παρόμοιους κοινωφελείς σκοπούς
   
Άρθρο 56ο

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που έχουν συμβάλει κατά τρόπο καθοριστικό στην ανέγερση του Αθλητικού Κέντρου Γ.Σ.Π., αμέσως με την αποχώρησή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο, ανακηρύσσονται σε ισόβια μέλη και έχουν δικαίωμα ελεύθερης εισόδου και μόνιμης θέσης στο θεωρείο του Συλλόγου.

Τα μέλη αυτά είναι :    

 • Ιωαννίδης Μ. Θεόδωρος - Πρόεδρος
 • Αρχοντίδης Λυκούργος
 • Ζιβανάρης Μιχαλάκης
 • Θεοχαρίδης Άδωνης
 • Κλεάνθους Φρίξος
 • Κουτσοκούμνης Κωστάκης
 • Κωνσταντινίδης Χ. Κώστας
 • Ματσουκάρης Κώστας
 • Μιτσίδης Γ. Γεώργιος
 • Μιτσίδης Π. Γεώργιος
 • Σχίζας Κώστας
 • Τσιάππας Κώστας
 • Φιλίππου Ιάκωβος
 • Φωτιάδης Ανδρέας
 • Φωτιάδης Κίκκος
 • Χατζηπαναγιώτου Αριστόδημος
   
Άρθρο 57ο ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ ΟΠΩΣ Ο ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ ΤΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ” Γ.Σ.Π. εγγραφεί ως Σωματείο, με βάση το υφιστάμενο Καταστατικό και χωρίς να επηρεασθεί το καταπίστευμα. Η διοίκηση του καταπιστεύματος και του Σωματείου θα είναι η ίδια και θα θεωρείται ενιαία. Τα μέλη του Συλλόγου αυτόματα θεωρούνται και ως μέλη του Σωματείου.
   
  ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 58ο  Από την τροποποίηση του Καταστατικού, τα δύο νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα διοριστούν από το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο, μέχρι τη λήξη της θητείας του τον Οκτώβριο του 2004.
   
Άρθρο 59ο Το παρόν Καταστατικό το οποίο τίθεται σε εφαρμογή από την 7 η Απριλίου, 2003 δεν μπορεί να αναθεωρηθεί νωρίτερα των τριών χρόνων από την επιψήφισή του και μετά προηγούμενη ειδική ειδοποίηση, σε Γενική Συνέλευση, που θα απαρτίζεται από τα τρία πέμπτα τουλάχιστο των δικαιουμένων ψήφου τακτικών μελών. Η απόφαση πρέπει να ληφθεί με πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων στη Συνέλευση μελών.
   
Άρθρο 60ο Σε καμιά περίπτωση μπορούν να τροποποιηθούν τα άρθρα 1,3,45 και 55.
   
  ΣΗΜ:  Το παρόν Καταστατικό ψηφίστηκε κατά τη Γενική Συνέλευση της 7ης Απριλίου 2003.